Mediatorsfederatie Nederland

Algemeen

De Mediator is gehouden om over een periode van drie kalenderjaren minimaal 48 punten te behalen. Ten aanzien van het eerste registratiejaar wordt de Permanente Educatie (PE) verplichting naar rato vastgesteld op basis van de intrededatum. Met een volgende periode van drie kalenderjaren begint de PE-verplichting van 48 punten opnieuw. PE-punten tellen derhalve in één periode van drie kalenderjaren mee.

PE-punten kunnen uitsluitend worden behaald in de volgende categorieën en met de genoemde maxima:

1A: Vakkennis en Vaardigheden – geen maximum
1B: Co-mediation, Intervisie, Supervisie – maximum 34 punten
2: Aanverwante Kennis en Vaardigheden – maximum 16 punten
3: Doceren en/of Trainen – maximum 16 punten
4: Publiceren – maximum 16 punten

Elke Mediator behaalt minimaal 18 van de 48 PE-punten door middel van intervisie. Naar keuze kan de mediator deze 18 punten geheel of deels behalen met supervisie.

bron: SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfN-registermediator, 1 januari 2014.

Zie voor meer informatie het brondocument.

 

ADR International Register

Alle certificaathouders zijn verplicht hun kennis- en vaardigheden te onderhouden. Dit is geregeld in het Reglement CPD programma. CPD Staat voor Continuing Professional Development Program (permanente opleiding). Binnen het CPD programma is geregeld aan welke onderhoudsvereisten de certificaathouder moet voldoen en binnen welke categorieën de CPD punten kunnen worden behaald. In Nederland wordt CPD ook PE (permanente educatie) genoemd.

Per jaar dienen er 12 punten behaald te worden. Er is per categorie geen maximum gesteld.

Cat. 1 Scholing Het deelnemen aan erkende opleiding of training alsmede het afronden van de scholing met behulp van een examen of toets en dit alles binnen de scope van de certificaathouder.

Cat. 2 Verdieping Het bijwonen van of het deelnemen aan beurzen, conferenties, congressen, intervisiegroepen, seminars, themabijeenkomsten, workshops alsmede erkende opleiding en training waaraan geen examen of toets is gekoppeld en dergelijke en dit alles binnen de scope van de certificaathouder.

Cat. 3 Beroepsmatige activiteiten Het optreden als begeleider, docent, inleider, onderzoeker, mentor, patroon of trainer binnen de scope van de certificaathouder waaronder mede het aanbieden van stage-, leer-, ervarings- en onderzoeks (werk-) plekken.

Cat. 4 PR en communicatie Het publiceren in populaire of wetenschappelijke uitgaven, vakbladen of vakperiodieken van artikelen, onderzoeken, rapporten en verslagen en dit alles binnen de scope van de certificaathouder.

Cat. 5 Algemeen belang Het binnen de scope van de certificaathouder verrichten van activiteiten of werkzaamheden ten dienste van de branche of de beroepsgroep, zoals onder meer: het uitoefenen van publieke functies en taken, het uitoefenen van bestuurlijke functies en taken, het uitoefenen van overige functies en taken binnen organisaties, openbaar bestuur, verenigingen en stichtingen.

bron: website ADR International Register, 1 oktober 2015.

 

Mediasi’s Countinual Learning Program

Mediasi’s Continual Learning Program, CLP, is erop gericht om iedere ADR Professional jaarlijks tenminste 12 PE/CPD-punten te laten behalen, tegen lage kosten en waarbij het aanbod van échte toegevoegde waarde is voor zijn  of haar persoonlijke ontwikkeling dan wel (verdere) professionalisering van zijn/haar onderneming.

Zie hier voor meer informatie.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.